بهداشت
سخنگوی‌ وزارت بهداشت مطرح کرد؛
حریرچی گفت: امروزه با وجود افزایش قیمت ارز تورم حوزه سلامت نسبت به تورم عمومی جامعه کاهش پیدا کرده است.
معاون پرستاری وزارت بهداشت:
معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: هم اکنون حدود 150 هزار پرستار در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مشغول خدمت هستند، اما با توجه به استانداردها به حدود 120 تا 150 هزار پرستار دیگر در این مراکز نیاز داریم.
۱۲۳۴