خبر فوری
عناوین کل سلامت
مطالعات نشان می‌دهد که خوردن آناناس درد بیماران مبتلا به آرتروز زانو و آرتریت روماتوئید را کاهش می‌دهد و تورم را در بیماران مبتلا به سندرم تونل کارپال کم می‌کند.
تست وسترن بلات در همراهی با تست الیزا، بیش از ۹۹ درصد مورد اطمینان خواهد بود. به‌طور کلی در ژنتیک مولکولی به عمل انتقال مولکول‌های تفکیک شده در الکتروفورز از ژل به روی یک غشاء ویژه، بلاتینگ یا بلات کردن گفته می‌شود.
در قسمت اول این مقاله با برخی از عادت هایی که ازدواجتان را نابود می کند مانند در اولویت دوم قرار دادن شوهر، یا اعتیاد به هر چیزی آشنا شدید. در این مقاله با سایر عادت های مخرب ازدواج آشنا شوید.
در قسمت اول این مقاله با برخی از عادت هایی که ازدواجتان را نابود می کند مانند در اولویت دوم قرار دادن شوهر، یا اعتیاد به هر چیزی آشنا شدید. در این مقاله با سایر عادت های مخرب ازدواج آشنا شوید.
آخرین اخبار